Educatief programma op basisscholen

Van Gras tot Glas is het educatief programma dat aan Bolletongersdei is gekoppeld. In de weken voorafgaand aan Bolletongersdei op 4 oktober brengen dierenarts Jan Siebren Duiven en paardrij-instructeur Suzan Witteveen een bezoek aan de basisscholen in Bolsward.

Jan Siebren Duiven is mede-eigenaar van Dierenartsenpraktijk It Griene Hert in Wommels en van Ruitershop Burgwerd. Op de basisscholen geeft hij voor het derde achtereenvolgende jaar uitleg over de invloed van het boerenbedrijf op het dagelijks leven en specifiek op dat van de schooljeugd.

En dat is niet geheel onnodig, zo heeft Duiven de laatste jaren gemerkt. ,,Bern hawwe somtiden gjin idee wat der allegear fan de molke fan de ko makke wurdt. Se witte fansels wol dat de molke dy’t se drinke, fan kij komt. En faak ek wol dat dat ek jildt foar yochert en bûter, mar it wurdt al minder as ik cake, bladerdeeg, taart en snobbersguod neam. Dat wolle se soms hast net leauwe.’’

En zo zijn er nogal wat toepassingen. Wie bedenkt nou dat hij ’s avonds kijkt naar een tv-scherm waarvan bij de productie bestanddelen van melk zijn gebruikt? Hetzelfde is het geval bij wijn, kant-en-klaarmaaltijden en cosmeticaproducten. En ook bij de productie van bepaalde verfsoorten, medicijnen en de lijm en etiketten voor bierflesjes worden melkbestanddelen gebruikt.

Duiven begint de presentatie Van Glas tot Gras op voor kinderen bekend terrein: de supermarkt. Hij gaat dan in stapjes via de fabriek naar de boer, de koe, het kalf om uiteindelijk bij de basis uit te komen, het gras. ,,It fernuveret my elke kear wer hoe’n bytsje de bern, dy’t dochs opgroeie op it plattelân mei in rike histoarje op it mêd fan suvel, witte fan dit hiele proses. Ik kom elke dei by de boeren op it hiem, ik sjoch hoe serieus se mei har wurk en mei it fee dwaande binne. As wy dan frege wurde om as praktyk in skeakeltsje te wêzen tusken de boer en, yn dit gefal de bern, dan is it antwurd gau: ‘Komt goed’.’’

Ponyrijden

Voor het tweede deel van het educatief programma gaan de kinderen naar buiten. Suzan Witteveen komt namelijk met enkele pony’s op het schoolplein. Ze vertelt er over de dieren, hun verzorging en uiteraard mogen kinderen die dat willen ook een ritje op een van de pony’s maken.

Suzan Witteveen, opgegroeid op een boerderij op Beabuorren, geeft veel ponylessen aan kinderen vanaf 6 jaar in de rijhal van de Hanzeruiters. Voor de lessen heeft ze op dit moment negen pony’s tot haar beschikking. Het leren ponyrijden gaat weliswaar spelenderwijs, maar is bij haar meer dan een paar rondjes lekker door de bak stappen, draven of galopperen. Suzan leert de kinderen ook hoe ze de dieren moeten poetsen, op- en afzadelen en dat mest opruimen ook bij ponyrijden hoort.


(Suzan Witteveen geeft op werkdagen ponyles op de accommodatie van de Hanzeruiters. Foto Uultsje Talsma)

De passie voor paarden heeft ze gekregen van haar vader, die altijd een paar Friese paarden in het weiland had staan en al veel veulentjes heeft gefokt. Suzan ging zelf al jong met een viertal Shetlanders voor een marathonkarretje naar de wedstrijden en is later dressuur gaan rijden op de Friezen. Zo heeft ze van haar hobby haar werk kunnen maken.

Ze leert nu kinderen ponyrijden en helpt volwassenen onder andere in privélessen bij het trainen van hun paarden. ,,Altyd mei geduld, fertrouwen en respekt foar minsk en bist. Want dat is de basis dêr’t je altyd op werom falle kinne. Even gau in hynder beleare sil ik net dwaan, want de eigner krijt letter hast altiten te meitsjen mei problemen. En dat wol ik de eigner, mar seker it hynder net oandwaan.’’